Quản trị viên
15/12/2021

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TRÊN MYALOHA


CHÍNH SÁCH

Áp dụng cho Giảng viên dạy trên nền tảng Myaloha
-       Sử dụng tính năng trộn câu hỏi, trộn đáp không giới hạn trong phần quản lý lớp học đối với tất cả các Giáo viên, Giảng viên.

-       Miễn phí thêm câu hỏi tự luận vào đề thi trắc nghiệm đối với các Giáo viên, Giảng viên có tổng số học viên trong các lớp học từ 50 học viên trở lên

- Miễn phí sử dụng tính năng trộn câu hỏi tự luận đối với các Giáo viên, Giảng viên có tổng số học viên trong các lớp học từ 50 học viên trở lên

Trên đây là chính sách hỗ trợ chung dành cho Giáo viên, Giảng viên hoặc các cá nhân đang hoạt động đào tạo tập huấn trên Myaloha.vn không giới hạn thời gian hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Marketing);

- Sản phẩm

- Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Đã ký

 

 

 

 

Lê Thị Phương Tuyến

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức