banner
bắt đầu

08h00

16/08/2021

kết thúc

17h00

20/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6772
Lượt đăng kí
 • 1 1,443 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2 1,193 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3 1,126 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4 669 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5 545 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 6 301 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 7 284 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Trà Vinh
 • 8 259 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
 • 9 252 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 10 246 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
Xem thêm
27661
Lượt dự thi
 • 1 6,995 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2 6,339 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3 3,969 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4 2,786 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5 1,712 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 6 1,183 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 7 1,022 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Trà Vinh
 • 8 832 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 9 817 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
 • 10 648 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
Xem thêm