banner
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

17h00

24/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6067
Lượt đăng kí
 • 1 1,118 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2 1,045 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3 1,044 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4 591 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5 550 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 6 371 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Ngang
 • 7 339 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
 • 8 225 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 9 203 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 10 154 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
Xem thêm
21052
Lượt dự thi
 • 1 5,427 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2 4,484 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3 3,617 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4 1,603 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 5 1,372 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 6 941 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
 • 7 919 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Ngang
 • 8 670 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 9 540 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 10 393 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Trà Vinh
Xem thêm