Kế hoạch

Kế hoạch

26/04/2021 Báo cáo

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH NINH BÌNH

 


Số:     /KH-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2021

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 

và 75 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình”

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-TLĐ ngày 20/01/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019 trong các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và 75 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về Bộ luật Lao động năm 2019, các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động; qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tuân thủ, chấp hành, thực thi pháp luật.

- Tuyên truyền để đoàn viên, CNVCLĐ hiểu sâu hơn về truyền thống lịch sử công đoàn Ninh Bình.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tạo nhiều kênh thông tin để đoàn viên, CNVCLĐ được tiếp cận trong điều kiện phòng chống dịch Covid - 19.

2. Yêu cầu

 Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, nhằm động viên đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đây là một trong các chỉ tiêu thi đua, là căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở năm 2021.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đối tượng

- Đoàn viên, CNVCLĐ làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Bao gồm cả cán bộ công đoàn chuyên trách).

- Thành viên Ban Tổ chức và Thư ký Cuộc thi không tham gia.

2. Nội dung 

- Tìm hiểu về Bộ luật Lao động năm 2019, nhất là các quy định mới liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp.

- Tìm hiểu về chặng đường lịch sử 75 năm thành lập Công đoàn tỉnh Ninh Bình.

3. Hình thức

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

4. Thời gian

Cuộc thi được tổ chức làm 4 đợt:

- Đợt 1: Bắt đầu từ 7h00’ ngày 10/5/2021, kết thúc vào 17h00’ ngày 21/5/2021. 

- Đợt 2: Bắt đầu từ 7h00’ ngày 24/5/2021, kết thúc vào 17h00’ ngày 4/6/2021.

- Đợt 3: Bắt đầu từ 7h00’ ngày 07/6/2021, kết thúc vào 17h00’ ngày 18/6/2021. 

- Đợt 4: Bắt đầu từ 7h00’ ngày 21/6/2021, kết thúc vào 17h00’ ngày 02/7/2021. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG

1. Cơ cấu và trị giá giải thưởng

Thứ tự xếp hạng được xếp từ cao xuống thấp, tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ Cuộc thi

- Giải thưởng tập thể Cuộc thi

+ Cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 07 giải Khuyến khích.

+ Trị giá giải thưởng: 01 giải Nhất: trị giá 1.000.000 đồng, 03 giải Nhì: mỗi giải trị giá 700.000 đồng, 05 giải Ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 07 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

- Giải thưởng cá nhân mỗi đợt thi

+ Cơ cấu Giải thưởng: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

+ Trị giá giải thưởng: 01 giải Nhất: trị giá 700.000 đồng, 03 giải Nhì: mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 05 giải Ba: mỗi giải trị giá 300.000 đồng, 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

2. Công bố kết quả và trao thưởng

- Kết thúc từng đợt thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố danh sách những người đạt giải. 

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết, trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho những cá nhân, tập thể đạt giải các đợt thi vào trung tuần Tháng 7/2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

1.1. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động

Phối hợp với Ban Tuyên giáo – Nữ công:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi triển khai đến LĐLĐ các huyện, thành phố và Công đoàn ngành.

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi, Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi.

- Giúp Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn câu hỏi và đáp án về Bộ luật Lao động năm 2019 trong Bộ câu hỏi và đáp án của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Tổng hợp kết quả Cuộc thi, chuẩn bị các điều kiện tổ chức trao giải Cuộc thi.

1.2. Ban Tuyên giáo - Nữ công 

-  Xây dựng câu hỏi và đáp án tìm hiểu 75 năm thành lập Công đoàn tỉnh Ninh Bình.

- Tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, Facebook Công đoàn Ninh Bình. 

- Phối hợp với Ban CSPL & QHLĐ cập nhật kết quả của Cuộc thi trên Website, Facebook của LĐLĐ tỉnh. 

1.3. Ban Tài chính, Văn phòng

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức Cuộc thi và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết trao giải Cuộc thi.  

         2. LĐLĐ các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở

- Căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, các đơn vị tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi (Tỷ lệ đoàn viên, Công đoàn cơ sở tham gia Cuộc thi là căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng Công đoàn cấp trên cơ sở cuối năm). 

- Khen thưởng những tập thể, cá nhân hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa tích cực tham gia Cuộc thi.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị thông tin về LĐLĐ tỉnh (Qua Ban CSPL&QHLĐ) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận: 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;         báo cáo

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                  

- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi;      

- Các Ban LĐLĐ tỉnh;       

- LĐLĐ các huyện, TP, CĐN; (thực  hiện)

- Lưu VP, CSPL&QHLĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Đức Khanh

BAN TỔ CHỨC

Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.