TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỢT 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỢT 3

04/06/2021 Báo cáo

GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI ĐỢT THI LẦN THỨ 3

 

 

Câu 1. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu?

a. 150 % so với tiền lương của ngày làm việc bình thường;

b. 180% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường;

c. 200% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường;

d. 210% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường.

 

Câu 2. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần là bao nhiêu?

a. 200% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường;

b. 210% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường;

c. 240% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường;

d. 270% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường.

 

Câu 3. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tiền lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ là bao nhiêu?

a. 200% + tiền lương ngày lễ; 

b. 250% + tiền lương ngày lễ; 

c. 300% + tiền lương ngày lễ. 

d. 400% 

 

Câu 4. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ là bao nhiêu?

a. 200% + tiền lương ngày lễ; 

b. 300% + tiền lương ngày lễ; 

c. 350% + tiền lương ngày lễ; 

d. 390% + tiền lương ngày lễ. 

 

Câu 5. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tiền lương ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động là bao nhiêu?

a.    70%; 

b.    85%; 

c.    100%; 

d.    Do hai bên thỏa thuận. 

 

Câu 6. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tiền lương ngừng việc do lỗi của chính người lao động là bao nhiêu?

a.    70%; 

b.    85%; 

c.    100%; 

d.    Không hưởng lương. 

 

Câu 7. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tiền lương ngừng việc do sự cố điện, nước dưới 14 ngày làm việc là bao nhiêu?

a.    Do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu; 

b.    Người sử dụng lao động trả đủ 100%;

c.    Người sử dụng không phải trả lương;

d.    Người sử dụng lao động trả 70%. 

 

 

Câu 8Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm việc bình thường của người lao động là bao nhiêu?

a.    Không quá 8 giờ một ngày, 40 giờ một tuần; 

b.    Không quá 8 giờ một ngày, 44 giờ một tuần;

c.    Không quá 8 giờ một ngày, 48 giờ một tuần; 

d.    Không quá 8 giờ một ngày, 52 giờ một tuần.

 

Câu 9Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm việc ban đêm là thời gian nào?

a.    Từ 20 giờ đến 04 giờ sáng ngày hôm sau;

b.    Từ 21 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau;

c.    Từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;

d.    Từ 23 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau.

 

Câu 10Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm thêm trong một ngày là bao nhiêu?

a.    Không quá 3 giờ; 

b.    Không quá 4 giờ; 

c.    Không quá 5 giờ; 

d.    Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. 

 

Câu 11Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm thêm trong một tháng là bao nhiêu?

a.    Không quá 30 giờ/tháng;

b.    Không quá 40 giờ/tháng;

c.    Không quá 50 giờ/tháng;

d.    Không quá 60 giờ/tháng. 

 

Câu 12Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm thêm trong một năm không quá bao nhiêu giờ?

a.    200 giờ/năm;

b.    250 giờ/năm;

c.    300 giờ/năm;

d.    400 giờ/năm. 

 

Câu 13Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm thêm trong một năm của ngành may, da giày, điện tử là không quá bao nhiêu giờ?

a.    200 giờ/năm;

b.    300 giờ/năm;

c.    400 giờ/năm;

d.    500 giờ/năm. 

 

Câu 14Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động làm công việc bình thường được nghỉ hàng năm bao nhiêu ngày?

a.    10 ngày/năm;

b.    12 ngày/năm;

c.    14 ngày/năm;

d.    16 ngày/năm. 

 

Câu 15Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hàng năm bao nhiêu ngày?

a.    10 ngày/năm;

b.    12 ngày/năm;

c.    14 ngày/năm;

d.    16 ngày/năm. 

 

Câu 16Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động làm việc cho người sử dụng lao động bao nhiêu năm thì được tăng một ngày nghỉ hàng năm?

a.    05 năm tăng một ngày; 

b.    06 năm tăng một ngày; 

c.    08 năm tăng một ngày; 

d.    10 năm tăng một ngày. 

 

Câu 17. Trường hợp nào dưới đây là đình công bất hợp pháp?

a. Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công.

b. Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công 

c Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

d. Cả 03 trường hợp trên 

 

Câu 18. Đến nay, Công đoàn Ninh Bình đã trải qua mấy kỳ Đại hội? 

a.    14 kỳ đại hội;

b.    15 kỳ đại hội;

c.    16 kỳ đại hội;

d.    17 kỳ đại hội.

 

Câu 19. Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? 

         a.  3-4/5/2018;

         b.  5-6/5/2018;

         c.  7-8/5/2018;

         d.  8-9/5/2018.

 

Câu 20. Theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia đợt thi này?

 

BAN TỔ CHỨC

Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.