[English below]

1. Myaloha.vn thực hiện cơ chế mã hóa dữ liệu cá nhân người dùng theo tiêu chuẩn mã hóa quốc tế đang được sử dụng rộng rãi dự trên thuật toán của Google như các nền tảng thương mại điện tử, và các nền tảng dạy và học trực tuyến lớn trên Thế giới...chỉ có người dùng mới có thể xem được thông tin của bản thân mình trên hệ thống.

2. Myaloha luôn tuân thủ các quy định của Bộ Thông tin truyền thông Việt Nam về bảo mật thông tin người dùng và được Bộ Thông tin truyền thông cấp chứng chỉ về tín nhiệm mạng cho website Myaloha.vn tại đường dẫn: https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/httpsmyalohavn-1617867111

3. Việc Myaloha sử dụng đăng nhập qua các kênh mạng xã hội Zalo, Facebook, Gmail... mà không cho phép thí sinh tự điền thông tin khi vào dự thi là để đảm bảo quản lý số lần dự thi của thí sinh được kiểm soát một cách chặt chẽ, tránh các trường hợp tự ý khai báo thông tin giả gây khó khăn cho Ban tổ chức trong khâu kiểm tra và trao giải.

Việc đăng nhập qua các kênh mạng xã hội là cơ chế chia sẻ Token của các kênh Zalo, Facebook và Google, và việc chia sẻ này hoàn toàn không bị mất mật khẩu của cá nhân người dùng như nhiều người hay lầm tưởng.

Chi tiết việc tích hợp và đăng nhập qua các kênh Myaloha sử dụng tại 3 tài liệu hướng dẫn sau:

Zalo Oauth: https://developers.zalo.me/docs/api/open-api/tai-lieu/bat-dau-nhanh-post-1011

Facebook Oauth: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/web/

Google Oauth: https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2

4. Thông tin cá nhân của thành viên chỉ được dùng trong những mục đích sau đây:

-  Hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cho thành viên;
-  Liên lạc với thành viên trong cho mục đích trao giải với Ban tổ chức của Myaloha;
-  Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ thành viên;
-  Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Myaloha;
-  Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

5. Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website myaloha.vn từ thành viên bao gồm: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại, Email, Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Địa chỉ liên hệ

6. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website myaloha.vn được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website myaloha.vn, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:
- Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;
- Giải đáp thắc mắc của học viên;
- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
- Trao giải của Ban tổ chức;
- Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Ban quản lý Website myaloha.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

7. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ bằng cách liên hệ trực tiếp qua số Hotline: 0935.98.99.98 hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện xóa dữ liệu cá nhân tại trang tài khoản: https://myaloha.vn/tai-khoan bằng cách nhấn nút "Xóa tài khoản"

Mọi thắc mắc hoặc góp ý xin liên hệ Hotline: 0935.98.99.98

Rất chân thành cảm ơn những đóng góp cũng như góp ý của bạn.

[English Version]

1. Myaloha.vn implements a mechanism to encrypt user personal data according to widely used international encryption standards based on Google's algorithms such as e-commerce platforms, and teaching platforms. and major online learning in the world...only users can view their own information on the system.


2. Myaloha always complies with the regulations of the Ministry of Information and Communications of Vietnam on user information security and was granted a certificate of network trust by the Ministry of Information and Communications for Myaloha.vn website at the link: https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/httpsmyalohavn-1617867111


3. Myaloha's use of login via social networking channels Zalo, Facebook, Gmail... without allowing candidates to fill in their own information when entering the exam is to ensure that the number of contest entries can be managed. strictly controlled, avoiding cases of arbitrarily declaring fake information causing difficulties for the Organizing Committee in the examination and awarding stage.

The login via social networking channels is the Token sharing mechanism of Zalo, Facebook and Google channels, and this sharing does not lose the individual user's password as many people mistakenly believe.

Details of the integration and login through Myaloha channels used in the following 3 documentation:

Zalo Oauth: https://developers.zalo.me/docs/api/open-api/tai-lieu/bat-dau-fast-post-1011

Facebook Oauth: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/web/

Google Oauth: https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2


4. Members' personal information is only used for the following purposes:

- Support the provision of services to members;

- Liaise with internal members for the purpose of awarding prizes to the Organizing Committee of Myaloha;

- Improve service quality and support members;

- Resolve incidents and disputes arising in connection with the use of services on Myaloha;

- Provide information to Law Enforcement Agencies upon request;


5. Scope of collecting information that myaloha.vn website management board from members includes: Full name, Gender, Date of birth, Phone number, Email, Identity card/Passport number, Contact address generation


6. Scope of information use:

Information collected from users of the myaloha.vn website is stored on the website's server and used in accordance with the regulations of the website management of myaloha.vn, specifically the collection and use of information is only done currently serves the following purposes:

- Implementation of service provision;

- Answer students' questions;

- Resolve issues and disputes arising in connection with the use of the website;

- Awarding of prizes by the Organizing Committee;

- Provide to competent state agencies when receiving requests or in accordance with other provisions of law.

The management of the website myaloha.vn commits to only use the information for the purposes mentioned above or other purposes in accordance with the provisions of the law if there is the permission of the website users.


7. Information storage time:

Members' personal data will be stored until there is a request to cancel by directly contacting Hotline: 0935.98.99.98 or by logging in and deleting personal data on the account page. : https://myaloha.vn/tai-khoan by clicking the "Delete account" button

For any questions or suggestions, please contact Hotline: 0935.98.99.98

Thank you very much for your comments and suggestions.