CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

“NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀ

 HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA”

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày   17   tháng  5   năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả Cuộc thi trực tuyến 

“Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta

 (Tuần thi thứ Nhất, từ ngày 10/5- 16/5/2021)

 

Qua 01 tuần tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả Cuộc thi tuần thứ Nhất (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021 như sau:

1. Số công đoàn trực thuộc có thí sinh tham gia Cuộc thi: 61/61 (đạt tỷ lệ 100%).

2. Tổng số đoàn viên, CBCCVCLĐ đăng ký dự thi: 4.420 người.

3.  Tổng số lượt người dự thi: 7.005 lượt.

4. Tổng số lượt người trả lời đúng 20/20 câu: 85 người.

5. Kết quả Cuộc thi: Qua chấm thi, Ban Tổ chức đã thống nhất trao 05 giải Nhất, 08 giải Nhì và 12 giải Ba cho các cá nhân đạt thành tích cao nhất.

Tên thí sinh

Đơn vị

Thời gian làm bài

Ngày nộp bài

Thời gian nộp bài

Số câu trả lời/câu hỏi

Đạt giải

Trần Trung Kiên

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:00:29

11/05/2021

16:21

20/20

Nhất

Phí Mạnh Đạt

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:00:31

11/05/2021

16:07

20/20

Nhất

Nguyễn Thuỳ Linh

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:00:39

11/05/2021

16:00

20/20

Nhất

Cao Đình Đức

CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ

00:00:54

12/05/2021

11:21

20/20

Nhất

Tạ Thị Phương Thảo

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:00:56

11/05/2021

12:56

20/20

Nhất

Nguyễn Thị Thu Thủy

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:06

11/05/2021

15:29

20/20

Nhì

Nguyễn Vân Thị Liên

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:08

11/05/2021

14:21

20/20

Nhì

Trần Thị  Thu

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:14

11/05/2021

14:39

20/20

Nhì

Nguyễn Thị Việt Phương

CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam

00:01:22

14/05/2021

15:24

20/20

Nhì

Phạm Thị Minh Hường

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:24

11/05/2021

14:39

20/20

Nhì

Trương Thị Thùy Chi

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:25

11/05/2021

12:49

20/20

Nhì

Trần Thị Thanh Hương

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:27

11/05/2021

14:11

20/20

Nhì

Nguyễn Đức Tâm

CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam

00:01:27

14/05/2021

13:57

20/20

Nhì

Nguyễn Thị Hải Yến

CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường

00:01:28

12/05/2021

11:13

20/20

Ba

Vũ Huy Văn

CĐ Văn phòng Trung ương Đảng

00:01:32

14/05/2021

21:13

20/20

Ba

Nguyễn Thị Trúc Giang

CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam

00:01:43

14/05/2021

09:12

20/20

Ba

Kiều Thị Mai Anh

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:44

12/05/2021

14:29

20/20

Ba

Nguyễn Ngọc Thủy

CĐ Thông tấn xã Việt Nam

00:01:45

12/05/2021

11:07

20/20

Ba

Trịnh Châu Giang

CĐ Văn phòng Trung ương Đảng

00:01:45

14/05/2021

20:59

20/20

Ba

Hoàng Thị Kim Nga

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:01:49

12/05/2021

16:16

20/20

Ba

Nguyễn Thị Hoài

CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

00:01:51

12/05/2021

16:27

20/20

Ba

Trịnh Quang Nghĩa

CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

00:02:00

11/05/2021

14:33

20/20

Ba

Cao Đình Hưng

CĐ Ban Dân vận Trung ương

00:02:02

12/05/2021

11:11

20/20

Ba

Ngô Minh Dương

CĐ Văn phòng Trung ương Đảng

00:02:02

14/05/2021

20:44

20/20

Ba

Hồ Phước Tiến

CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

00:02:03

12/05/2021

16:04

20/20

Ba

 

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo để các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và thí sinh biết.  

 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI