TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNGVIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số:     171    /QĐ-LĐLĐ

     Vĩnh Phúc, ngày    14    tháng 9  năm 2021  

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021

 

BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH VĨNH PHÚC

         - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

         - Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 05 - KHPH/LĐLĐ - STP ngày 23/8/2021 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc về Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19;

         - Căn cứ đề nghị của Sở Tư pháp và đề nghị của Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh.

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021 gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1- Đồng chí Trịnh Thị Thoa- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

- Trưởng Ban; 

2- Đồng chí Kim Thị Ánh– Phó Giám đốc Sở Tư Pháp

- Phó Ban;

3- Đồng chí Trần Văn Tú- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

- Phó Ban;

4- Đồng chí Phan Thị Ngọc Bích- Trưởng Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp

- Thành viên;

5- Đồng chí  Bành Hải Ninh - Trưởng Ban TG-NC, LĐLĐ tỉnh                 

-Thành viên;

6- Đồng chí  Trần Thị Xuân-Trưởng Ban Tài chính, LĐLĐ tỉnh                          

- Thành viên; 

7- Đồng chí Nguyễn Danh Kiên- Phó phòng PBGDPL, Sở Tư pháp

- Thành viên;

8- Đồng chí Ngô Văn Khánh-Phó Ban TG-NC, LĐLĐ tỉnh

- Thành viên.

 

 

Điều 2Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm xây dựng Thể lệ, Quy chế chấm điểm và xét giải; đề xuất thành lập tổ Thư ký, các tổ giúp việc, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch đảm bảo cuộc thi thành công. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban phân công.Ban Tổ chức được sử dụng con dấu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.

         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổ chức cuộc thi tự giải thể sau khi kết thúc cuộc thi.

         Các Ban LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn các KCN, công đoàn cơ sở trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

- TT LĐLĐ tỉnh (c/đ);

- Sở Tư Pháp (p/h);

- Như  Điều 3 (t/h); 

- Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trịnh Thị Thoa