Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam
21/06/2021

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo:

1. Văn kiện Đại hội 15: https://drive.google.com/file/d/10ULBAevv3acp2wSm0T1Z4czUfmw_IEeY/view?usp=sharing

2. Đề cương tuyên truyền 70 năm: https://drive.google.com/file/d/1mDr9VlslQiSZDsf_EORUYgConfheTa12/view?usp=sharing

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1dM_LlN57TAoZpCVGtfIfjHobn9Kmjy_k/view?usp=sharing

4. Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019: 

https://drive.google.com/file/d/1Yn_bcj0tVkc2YRl4f0PJNQScqDlKsgY6/view?usp=sharing

5. Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020: 

https://drive.google.com/file/d/1JF-0AgIN4SB6c6EPF5A5RnexEcPVwzjl/view

6. Quá trình phát triển: 

https://drive.google.com/file/d/1Vm7LtkCq7111EtXc4KfDObi4ZZcEC_n0/view?usp=sharing

7. Cuộc vận động - PTTĐ: 

https://drive.google.com/file/d/1I0K6AY5SZo5G15WpUxDavw2hkmYzokef/view?usp=sharing

8. Kế hoạch 103:

https://drive.google.com/file/d/1o8-uSXzXg3WWZtoI30gqyV4-VG_l_Dug/view?usp=sharing

9. Nội dung các chương trình công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023: 

https://drive.google.com/file/d/1GLOb9349MgnhXe1wAuAX1BhE8fbYpKwa/view?usp=sharing

10. QĐ các chương trình hoạt động BTC:

https://drive.google.com/file/d/1Hv3QSScPfjPd46nbAPP-n9YJEqy0VkB2/view?usp=sharing

11. Quy chế liên hoan tiếng hát giáo viên: 

https://drive.google.com/file/d/1I2UaNkW4mAZgzkBxv-WauSe232IyP8BG/view?usp=sharing

12. Thể lệ cuộc thi thầy cô trong mắt em:

https://drive.google.com/file/d/1ukfdTPMu7IcXg5iMD8rETzWQ2cFHwejo/view?usp=sharingChia sẻ từ đơn vị tổ chức