TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 211/TB-LĐLĐ

Bình Định, ngày 19 tháng 5năm 2021

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc triển khai đợt 2 Cuộc thi trực tuyến

với nội dung tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 

Ngày 29/4/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành Thông báo số 208/TB-LĐLĐ về việc điều chỉnh một số nội dung của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để tiếp tục đợt 2 của Cuộc thi trực tuyến nói trên, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo đến các cấp công đoàn một số vấn đề sau:

1. Thời gian thi

Giữ nguyên như Thông báo 208/TB-LĐLĐ ngày 29/4/2021 đã nêu trên, bắt đầu từ 8h00 ngày 25/5/2021 đến 16h00 ngày 03/6/2021.

2. Nội dung thi

Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Cách đăng ký

Giữ nguyên như cách đăng ký đã nêu tại Kế hoạch số 120/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2021 của LĐLĐ tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026 trong đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) tỉnh Bình Định năm 2021.

Ngoài ra, thí sinh có thể tham gia bằng các cách

- Quét mã QR-CODE

                                         

- Hoặc vào website https://myaloha.vn, giao diện sẽ hiện lên dòng chữ THAM GIA DỰ THI, thí sinh nhập mã 77i355 (bảy bảy i ba năm năm) để thi.

 

3. Số lượng câu hỏi

Phần thi tìm hiểu về nghị quyết đại hội đảng có 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận, trong đó câu hỏi tự luận là dự đoán số người trả lời đúng cả 30 câu hỏi (theo ước tính khoảng 10.000 người).

Đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục triển khai đến các đơn vị, đoàn viên và người lao động cấp mình quản lý tham gia tốt cuộc thi.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Văn phòng và các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh;         

- Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Từ Bình

Phó Ban Tổ chức Cuộc thi