banner
Đợt 3
bắt đầu

08h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7360
Lượt đăng kí
  • 1 1,339 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 1,230 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 3 1,097 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 4 1,064 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 596 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
Xem thêm
28530
Lượt dự thi
  • 1 6,620 lượt thi tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 6,431 lượt thi tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 3 4,325 lượt thi tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 4 2,731 lượt thi tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 2,123 lượt thi tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
Xem thêm
11583