banner
bắt đầu

08h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28530
Lượt dự thi
  • 1 6,620 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 6,431 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 3 4,325 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 4 2,731 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 2,123 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
  • 6 1,506 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
  • 7 853 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
  • 8 843 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
  • 9 828 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
  • 10 490 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Duyên Hải
Xem thêm