banner
Đợt 3
bắt đầu

08h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7360
Lượt đăng kí
 • 1 1,339 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2 1,230 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3 1,097 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4 1,064 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5 596 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 6 455 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 7 280 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 8 278 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
 • 9 244 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
 • 10 167 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Ngang
Xem thêm
28530
Lượt dự thi
 • 1 6,620 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2 6,431 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3 4,325 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4 2,731 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5 2,123 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 6 1,506 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 7 853 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 8 843 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
 • 9 828 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
 • 10 490 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Duyên Hải
Xem thêm
11583