banner
Đợt 3
bắt đầu

08h00

16/08/2021

kết thúc

17h00

20/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6755
Lượt đăng kí
  • 1 1,416 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 1,167 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 3 1,031 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 4 915 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 511 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
Xem thêm
27661
Lượt dự thi
  • 1 6,995 lượt thi tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 6,339 lượt thi tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 3 3,969 lượt thi tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 4 2,786 lượt thi tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 1,712 lượt thi tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
Xem thêm
12832