banner
bắt đầu

08h00

16/08/2021

kết thúc

17h00

20/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

27661
Lượt dự thi
  • 1 6,995 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 6,339 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 3 3,969 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 4 2,786 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 1,712 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
  • 6 1,183 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
  • 7 1,022 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Trà Vinh
  • 8 832 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
  • 9 817 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
  • 10 648 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
Xem thêm