banner
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

17h00

24/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

21052
Lượt dự thi
  • 1 5,427 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 4,484 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 3 3,617 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 4 1,603 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
  • 5 1,372 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 6 941 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
  • 7 919 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Ngang
  • 8 670 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
  • 9 540 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
  • 10 393 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Trà Vinh
Xem thêm